ΤΟ ASSET MANAGEMENT ΕΧΕΙ ΝΕΟ ΟΝΟΜΑ

Υπηρεσίες

Asset Management

Οι ανάγκες για πλήρη διαχείριση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων είναι απαιτητικές, ξεχωριστές και συνεχώς αυξανόμενες. Η Wootis, γνωρίζοντας τις ανάγκες αυτές, παρέχει υπηρεσίες για τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της τεχνικής διαθεσιμότητας και της ενεργειακής παραγωγής και την παράταση του χρόνου ζωής τους.

wootis.gr τηλεπαρακοούθηση

24/7
Τηλεπαρακολούθηση

wootis.gr τεχνική διαχείριση

Τεχνική
Διαχείριση

wootis.gr τεχνική συντήρηση

Συντήρηση και επιδιόρθωση

wootis.gr εμπορική διαχείριση

Εμπορική
Διαχείριση

wootis.gr εμπορική διαχείριση

Εκπροσώπηση στο Χρηματιστήριο

wootis.gr τηλεπαρακολούθηση

24/7 Τηλεπαρακολούθηση

Μέσω των λογισμικών που χρησιμοποιούμε, παρακολουθούμε απομακρυσμένα 24/7 τις εγκαταστάσεις σας και αποθηκεύουμε καθημερινά όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την παροχή ενδελεχών αναφορών για τις εγκαταστάσεις.

wootis.gr Αναγνώριση σφαλμάτων

Αναγνώριση σφαλμάτων

Διαχειριζόμαστε άμεσα σφάλματα που προκύπτουν με σκοπό τη μείωση του χρόνου μη λειτουργίας της εγκατάστασης και ενημερώνουμε για τα κρίσιμα σφάλματα.

wootis.gr τηλεπαρακοούθηση

Τηλεχειρισμός

Αξιολογούμε τα σφάλματα που εμφανίζονται και με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, χειριζόμαστε απομακρυσμένα απομακρυσμένα την εγκατάσταση για την επιδιόρθωση του σφάλματος.

Τηλεπαρακολούθηση Αιολικών Πάρκων Τηλεπαρακολούθηση Φωτοβολταϊκών
wootis.gr τεχνική διαχείριση

Επίβλεψη εγκατάστασης

Συντονίζουμε και παρακολουθούμε τις συντηρήσεις και τις επισκευές της εγκατάστασής σας. Επιπλέον, παρακολουθούμε τα σχέδια συντήρησης και τα διαστήματα ελέγχου. Επίσης φροντίζουμε να τηρούνται αυτά τα προγράμματα. Φυσικά το πρόγραμμα συντήρησης συντονίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό, η εγκατάστασή σας επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοση.

wootis.gr τεχνική διαχείριση

Αναφορά και ανάλυση απόδοσης

Συντάσσουμε μηνιαίες αναφορές για ενημέρωση των αποτελεσμάτων όλων των κρίσιμων μεγεθών της εγκατάστασης. Κάθε τρίμηνο, ετοιμάζουμε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εγκατάστασης με προτάσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητάς της.

wootis.gr τεχνική διαχείριση

Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία

Ενημερωνόμαστε καθημερινά για αλλαγές στη νομοθεσία, παρακολουθούμε τις προθεσμίες των αδειών, των συστημάτων προστασίας του πάρκου και των μέσων ατομικής προστασίας κι ελέγχουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Τεχνική Διαχείριση Αιολικών Πάρκων Τεχνική Διαχείριση Φωτοβολταϊκών
wootis.gr τεχνική συντήρηση

Τακτικές κι έκτακτες συντηρήσεις

Συντηρούμε τακτικά και προληπτικά όλα τα στοιχεία της εγκατάστασής σας ενώ παράλληλα επισκευάζουμε οποιοδήποτε σφάλμα μπορεί να συμβεί. Παράλληλα συντονίζουμε τις ομάδες μας και τις εργασίες στο πεδίο για άμεση και αποτελεσματική απόκριση.

wootis.gr τεχνική συντήρηση

Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές συντηρήσεις

Διενεργούμε όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές συντηρήσεις με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

wootis.gr τεχνική συντήρηση

Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων

Προνοούμε και για τις δευτερεύουσες εγκαταστάσεις της επένδυσής σας, όπως οι οδοί πρόσβασης, οι περιφράξεις και τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του πάρκου.

Συντήρηση Αιολικών Πάρκων Συντήρηση Φωτοβολταϊκών
wootis.gr εμπορική διαχείριση

Διαχείριση αρχείου

Ελέγχουμε όλα τα τιμολόγια βάσει των προσφορών, των εντολών αγοράς ή των πληροφοριών που έχουμε, αντικειμενικά και υπολογιστικά. Πραγματοποιούμε όλες τις συναλλαγές πληρωμής εμπρόθεσμα. Ελέγχουμε τον υπολογισμό παραγωγής ενέργειας των τιμολογίων ΔΕΔΔΗΕ/ΛΑΓΗΕ και τον συγκρίνουμε με την παραγωγή που καταγράφηκε από το λογισμικό που χρησιμοποιεί η τεχνική διαχείριση.

wootis.gr εμπορική διαχείριση

Οικονομική παρακολούθηση

Προετοιμάζουμε τα δεδομένα με χρονολογική σειρά και τα ενσωματώνουμε στη ροή εργασιών της επένδυσής σας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να έχετε μια επισκοπική ματιά στις εισπράξεις και τις οφειλές τις εγκατάστασής σας.

Παράλληλα, διεκπεραιώνουμε όλες τις υποχρεώσεις με τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ και ΦΟΣΕ που αφορούν στην επένδυσή σας.

wootis.gr εμπορική διαχείριση

Χρηματοοικονομικές εκθέσεις

Αξιολογούμε μηνιαίως τις ταμειακές εισροές κι εκροές της εγκατάστασης, εξετάζουμε οικονομικά και επιχειρηματικά έγγραφα, όλες τις υποχρεώσεις της εγκατάστασης και σας ενημερώνουμε για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επένδυσής σας.

wootis.gr τεχνική διαχείριση

Προβλέψεις Τιμών και Παραγωγής

Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας μεθόδους πρόβλεψης της παραγωγής του εγκατεστημένου δυναμικού των ΑΠΕ σας, έτσι ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικονομικές απώλειες, λόγο αποκλίσεων. Παρόμοια χρησιμοποιούμε μεθόδους πρόβλεψης των τιμών της αγοράς, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε την συμμετοχή μας/σας στις παρακάτω αγορές του Ελληνικού Χρηματιστήριου Ενέργειας:

wootis.gr τεχνική διαχείριση

Βελτιστοποίηση Εκπροσώπησης

  • στην Προ-ημερήσια ελληνική αγορά
  • στη Ενδο-ημερήσια αγορά
  • στη προθεσμιακή αγορά (αντιστάθμιση τιμών – διαχείριση κινδύνου)
  • στη αγορά εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
  • στις περιβαλλοντολογικές αγορές
wootis.gr τεχνική διαχείριση

Άμεσες πληρωμές

Αναλαμβάνουμε την διαχείριση και εκκαθάριση των συναλλαγών σε ημερήσια βάση για τις Προ- και Ενδο- Ημερήσιες αγορές και σε μηνιαία βάση για της χρεώσεις αποκλίσεων.

Εκπροσώπηση στο Χρηματιστήριο