Εταιρική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Όλοι εμείς στη Wootis, αντιλαμβανόμαστε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της αποστολής και της εταιρικής μας φιλοσοφίας. 

Η εταιρεία για την ευαισθησία της σε περιβαλλοντικά ζητήματα, σε θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής και σε θέματα ποιότητας, πιστοποιήθηκε κατά:

Με τη δέουσα επιμέλεια αντιμετωπίζονται:
Η διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων μας με αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και τις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες.

  • Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη μείωση του κινδύνου επιβολής κυρώσεων και προστίμων.
  • Η ανακύκλωση και η διαχείριση αποβλήτων.
  • Η εξοικονόμηση κόστους στην κατανάλωση υλικών και ενέργειας.
  • Η πρόληψη ατυχημάτων με σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος.
  • Η προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.
  • Η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ατυχημάτων στο προσωπικό της εταιρείας.
  • Ο επιχειρησιακός έλεγχος και η βελτίωση της αξιοπιστίας των εσωτερικών λειτουργιών.
  • Η αναβάθμιση της απόδοσής μας, με ισχυρή δέσμευση για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Η ικανοποίηση των πελατών.