Εταιρική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Όλοι εμείς στη Wootis, αντιλαμβανόμαστε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της αποστολής και της εταιρικής μας φιλοσοφίας. 

Πιστοποιήσεις 

Με τη δέουσα επιμέλεια αντιμετωπίζονται:
Η διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων μας με αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και τις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες.

  • Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη μείωση του κινδύνου επιβολής κυρώσεων και προστίμων.
  • Η ανακύκλωση και η διαχείριση αποβλήτων.
  • Η εξοικονόμηση κόστους στην κατανάλωση υλικών και ενέργειας.
  • Η πρόληψη ατυχημάτων με σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος.
  • Η προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.
  • Η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ατυχημάτων στο προσωπικό της εταιρείας.
  • Ο επιχειρησιακός έλεγχος και η βελτίωση της αξιοπιστίας των εσωτερικών λειτουργιών.
  • Η αναβάθμιση της απόδοσής μας, με ισχυρή δέσμευση για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Η ικανοποίηση των πελατών.